ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน

ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ทบทวนสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่แต่ละจังหวัด และเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขอุทกภัย ภัยแล้ง