ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน

ที่ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูเกียรติ  มุทธากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 3/2555 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรลุ่มน้ำในระดับต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จาก 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ และน่าน  เพื่อร่วมกันทบทวนสถานการณ์ประเด็นปัญหา กลยุทธิ์ มาตรการและปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่แต่ละจังหวัด  ตลอดจนการติดตามสถานการณ์น้ำ และร่วมกันหาแนวทางและมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของลุ่มน้ำน่าน พร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการ แผนปฎิบัติการประจำปี 2557 ซึ่งเสนอโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ประกอบด้วย แผนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้างความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำ แผนอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนอนุรักษ์ ฟื้นฟูจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม แผนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย แผนแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ แผนการจัดการคุณภาพน้ำและมลพิษ และแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุ่มน้ำน่านโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นต้น

สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านในขณะนี้ นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขตลุ่มน้ำน่านขณะนี้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับในส่วนที่ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลกขณะนี้ไม่น่าห่วงเหมือนปี 2554 ขณะที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 5,574 ล้านลูกบาศก์เมตร 58.16 % ของความจุอ่าง มีน้ำไหลเข้าวันละ 70 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ระบายออกวันละ 8  ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 426 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 45.28 % ของความจุอ่าง  มีน้ำไหลเข้าวันละ 13 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ระบายออกวันละ 1.7 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้งสองเขื่อนได้ระบายน้ำตามแผนของมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามน้ำ ที่วิเคราะห์แผนการระบายน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงของอุทกภัยและเตรียมน้ำสำหรับไว้ใช้ฤดูแล้งปีหน้า ที่คาดการณ์ว่ายังเหลือเวลาอีก 2 เดือน ในการเก็บสำรองปริมาณน้ำฝน ซึ่ง ณ วันนี้ แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านเมืองพิษณุโลก มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 286 ลบ.ม.ต่อวินาที อยู่ในเกณฑ์ปกติ

แสดงความคิดเห็น