พิษณุโลกเกมส์

กีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 7 พิษณุโลกเกมส์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน