พิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า

ดันพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า

ปี 2555 สาธารณสุขจังหวัดผลักดันโครงการ พิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า ปีนี้จับปรับผสถานประกอบการฝ่าฝืนกม.เพียบ