ดันพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   นายแพทย์บุญเติม  ตันสุรัตน์  นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

จากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีผลการดำเนินงานในห้วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๔  มีการตรวจเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ  103 แห่ง  พบการกระทำผิด 81 แห่ง  และมีการดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับกับผู้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32 แล้ว จำนวน 35 รายซึ่งมีการปรับสูงสุด 50,000 บาท จำนวน 2 ราย  และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 4 ราย รวมเป็น 39 ราย

 

และในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุม  ได้เห็นชอบในการดำเนินงานโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2555 ซึ่งจะมีการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 5  ด้าน  ได้แก่  ด้านการผลักดันนโยบายเชิงสาธารณะและการสื่อสารประชาสัมพันธ์  ด้านการสนับสนุนภาคีและเครือข่ายในการดำเนินการให้จังหวัดพิษณุโลกปลอดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายด้านการเข้าถึงระบบบริการบำบัดรักษาผู้ติดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้านการบริหารจัดการและจัดการความรู้  และที่ประชุม ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ  ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ตำรวจภูธรจังหวัด ฝ่ายปกครอง อัยการจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการผลิตยาสูบ พ.ศ.2535  ในมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 13 ที่ยังคงมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เพื่อหาทางออกและจัดทำเป็นข้อเสนอแนะไปยังส่วนกลาง  ในการแก้กฎหมายหรือปรับปรุงรายละเอียดให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อไป

แสดงความคิดเห็น