มอบรางวัลแก่แม่ผู้สู้ชีวิต

มอบรางวัลแก่แม่ผู้สู้ชีวิต

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่แม่ผู้สู้ชีวิตและทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555