มอบรางวัลแก่แม่ผู้สู้ชีวิต

ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางอมรรัตน์  มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ผู้สู้ชีวิตตามโครงการคัดเลือกแม่ผู้สู้ชีวิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และมอบเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการกาชาดปันน้ำใจ ช่วยผู้ยากไร้ได้ประกอบอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามาหาราชินี ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวที่นำมามอบให้ในครั้งนี้เป็นเงินที่สำนักงานเหล่ากาชาดได้มาจากการจำหน่ายบัตรชิงโชคในร้านมัจฉากาชาด และการจำหน่ายสลากกาชาดในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2555 ที่ผ่านมา

 

การมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ผู้สู้ชีวิตและเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้ยากไร้ในครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาแม่ผู้สู้ชีวิตและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก และในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก โดยมอบรางวัลให้แก่แม่ผู้สู้ชีวิตจำนวน 17 ราย รายละ 10,000 บาท และมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน 20 ราย รายละ 10,000 บาท รวม 37 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 370,000 บาท

 

แสดงความคิดเห็น