วันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

จังหวัดพิษณุโลกประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จังหวัดพิษณุโลกประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนื่องในวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)