จังหวัดพิษณุโลกประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกาศต่อต้าน การทุจริตคอรัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
ตามที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศภาคีสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันอันจะทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจิตทั้งระดับภายในประเทศและระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญยิ่งในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเพื่อแสดงออกถึงจิตจำนงค์อันแน่วแน่จากทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
จังหวัดพิษณุโลกจึงร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวความคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ให้สอดคล้องกับการวิทยาศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการระยะที่ 3 พ. ศ. 2560 ถึง 2564 ต่อไป
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชอนพรรณ ทีมข่าว สวท.พิษณุโลก รายงาน

แสดงความคิดเห็น