วันท้องถิ่นไทย

วันท้องถิ่นไทย สดุดีรัชกาลที่ 5

จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันท้องถิ่นไทย สดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระปิยมหาราชเจ้า ที่ได้ทรง วางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น