จ.พิษณุโลกจัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย” ปี 2562

พิษณุโลก จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562

เวลา 09.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2562 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนข้าราชการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในพิธี “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร. 5) หลังจากนั้นประธานในพิธีได้อ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน “ท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้สาธารณะ ได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในพื้นที่
ในปีนี้ยังถือเป็นปีมหามงคลของคนไทยทั้งปวง ที่จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวาระที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปลดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร จึงขอเชิญชวนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไทย พร้อมใจกันรวมพลัง และลงมือทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมเกียรติต่อไป
ส.ปชส.พิษณุโลก ภาพ / ข่าว

แสดงความคิดเห็น