สันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก

“บุญทรง แทนธานี” นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่้ โดยในที่ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เตรียมให้รัฐบาลช่วยเหลืองบประมาณในส่วนที่ท้องถิ่นต้องจ่ายให้พนักงาน และพนักงานจ้างตามนโยบายเพิ่มเงินเดือนให้กับวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท