ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก

 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3  กันยายน 2555  ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2555  ในโอกาสนี้ได้มีการคัดเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อทำหน้าที่เปิดการประชุมสันนิบาตฯ   โดยนายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก และมีการแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 5 แห่ง

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก

นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวเปิดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2555ในที่ประชุมมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ติดตามความคืบหน้าในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของเทศบาลต่างๆ  โดยการจัดการประชุมจะจัดขึ้นเดือนเว้นเดือน

โดยในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลืองบประมาณในส่วนที่ท้องถิ่นต้องจ่ายให้พนักงาน และพนักงานจ้างตามนโยบายเพิ่มเงินเดือนให้กับวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท  และต่ำกว่าปริญญาตรีได้รับเงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 9,000 บาทนั้น  โดยจะมีการรวมตัวของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก จะนำคณะพนักงานในแต่ละเทศบาลเดินทางเข้าไปแสดงพลังให้กับรัฐบาลได้ทราบถึงความเดือดร้อนของท้องถิ่น   ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่ท้องถิ่นได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  จนทำให้ต้องนำเงินงบประมาณในส่วนอื่นที่จะนำไปพัฒนามาจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเป็นเงินจำนวนมาก ทำให้งบประมาณด้านการพัฒนาถูกตัดทอนลดลงมากจนเกิดการสะดุดในการพัฒนาท้องถิ่น ทางด้านสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเองได้มีการร้องเรียนไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยเสนองบประมาณที่ท้องถิ่นต้องการการสนับสนุนในส่วนดังกล่าวประมาณ 6,200 ล้านบาท  และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระระยาวต้องการให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนท้องถิ่นตามสัดส่วนที่เคยได้รับในอดีต  คือ อบจ. 30 %  เทศบาล 35 %  อบต.  35% โดยให้ได้รับเต็มตามจำนวน

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก

ปัจจุบัน สันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก มีเทศบาลต่างๆ เป็นสมาชิก จำนวน    24 แห่ง  ดังนี้ คือ  เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลตำบลนครไทย  เทศบาลตำบลพรหมพิราม เทศบาลตำบลวัดโบสถ์  เทศบาลตำบลบางระกำ  เทศบาลตำบลชาติตระการ  เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม   เทศบาลตำบลวังทอง  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม  เทศบาลตำบลวงฆ้อง  เทศบาลตำบลปลักแรด  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  เทศบาลตำบลบ้านแยง  เทศบาลตำบลไทรย้อย เทศบาลตำบลพันเสา  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  เทศบาลตำบลบึงระมาณ  เทศบาลตำบลบ้านมุง  เทศบาลตำบลป่าแดง  และเทศบาลที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลจำนวน 4 แห่ง คือ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่  เทศบาลตำบลหัวรอ เทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลท่าทอง  และเทศบาลที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองจำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอรัญญิก  สำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป เทศบาลตำบลหัวรอ รับเป็นเจ้าภาพโดยจัดประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555

////

แสดงความคิดเห็น