โครงการอ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

เปิดโครงการอ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

จัดกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ในเด็กและเยาวชนไทย