โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยขาดแคลนอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เชิญชวนผู้ร่วมบริจาค