Army Delivery

แม่ทัพภาค 3 ปลื้ม Army Delivery เข้าถึงประชาชนผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง

ทุกหน่วยของ กองทัพภาคที่ 3 จัดเต็มช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 ให้ทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่