สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกจัดการแข่งขันเปตองตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนเพื่อชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ประจำปี 2554

เช้าวันนี้ ( 18 มิ.ย.54 ) ที่สนามเปตอง หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนเพื่อชุมชนมีคุณภาพที่ดี มีความสุข หรือกีฬาชุมชน ประจำปี 2554  สืบเนื่องจากกีฬาเตองเป็นกีฬาที่มีประโยชน์ เพราะส่งเสริมให้ประชาชน ทุกกลุ่มได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเล่นจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศด้วยความสำคัญดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงเผยแพร่ให้มีการเล่นกีฬาเปตองกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเปตองระดับจังหวัดไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนของอำเภอจาก 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการแข่งขันโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภทประกอบด้วยประเภททีมชาย  ประเภททีมหญิง  และประเภททีมผสม โดยทีมที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกไปเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนในระดับภาคเหนือที่จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฏาคม 2554 ต่อไป

แสดงความคิดเห็น