โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ ซึ่งผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนและการอยู่ประจำ สำหรับปีการศึกษา 2555 โรงเรียนฯ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ห้องเรียน จำนวน120 คน คุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2554 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิษถ์ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ หรือที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก เลขที่ 86 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055 – 245110 แฟ็กซ์ 055 -245115 และ เว็ปไซด์  [email protected]

————————————————————————-

 

แสดงความคิดเห็น