เฟ้นหา“ครูสอนดี”

เฟ้นหาครูสอนดี

5 กันยายน 2554  ที่โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้มีการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก “ครูสอนดี” ของจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 260 คน และการพิจารณาคัดเลือกครูผู้รับทุน จำนวน 8 ทุน ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี”

 

 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปฏิรูปค่านิยมที่สังคมมีต่อครูด้วยการร่วมกันยกย่องเชิดชูและมอบรางวัลให้แก่ครูสอนดี เพื่อเป็นต้นแบบของครูทั่วประเทศรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ทำหน้าที่ครูทั้ง “ครูในเครื่องแบบ” และ “ครูนอกเครื่องแบบ” ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสติปัญญาให้กับลูกศิษย์ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 เห็นชอบในหลักการตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย “เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม”

 

กำหนดการทำงานใน 4 ประเด็น คือ ประเด็นการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน ประเด็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมืองและความไม่เป็นธรรมในสังคม ประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม และประเด็นการสร้างระบบเศรษฐกิจเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม

 

ข่าว-ภาพ/ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น