อบจ.พิษณุโลก ปล่อยขบวนรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว 10 คัน ให้บริการทั้ง 9 อำเภอแล้ว

นายสุรินทร์  ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบันการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินของคนที่อยู่ในเมือง อาจจะมีความสะดวกสบายมากกว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลค่อนข้างจะลำบาก  เนื่องจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังมีความขาดแคลนรถรับส่งต่อผู้ป่วย บางครั้งผู้ป่วยฉุกเฉินบางรายเสียชีวิตในระหว่างนำส่งโรงพยาบาลทั้งๆ ที่ไม่ควรจะเสียชีวิต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ความสำคัญในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนำส่งผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงได้จัดซื้อรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 10 คัน ไว้ประจำที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอๆ ละ 1 คัน และประจำที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 คัน พร้อมทั้งได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่งให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับการให้บริการในช่วง 3 เดือนแรก จะให้บริการในวัน เวลาราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว ประจำรถพยาบาลคันละ 3 คน ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 1 คน เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย 2 คน ภายใต้การดูแลควบคุมการปฏิบัติงานจากแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลของรัฐในแต่ละอำเภอ หลังจากประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงแรกแล้ว หากได้ผลเป็นอย่างดี จะพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในระดับที่สูงขึ้น และเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานและดำเนินการขยายเวลาการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อไป

 

 

แสดงความคิดเห็น