พิษณุโลก-ปลูกป่าฯรอบเขื่อนแควน้อย ขณะที่กักเก็บน้ำ92 %

วันนี้( 9 ก.ย.54 ) ที่บริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554โดยมูลนิธิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประสานกับจังหวัดพิษณุโลกดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และเพื่อรวมพลังชาวไทยแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการปลูก “มเหสัก และสักสยามินทร์” สักไว้บนแผ่นดิน อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกของคนไทยในการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างมีคุณธรรม

สำหรับโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา จังหวัดพิษณุโลกมีเป้าหมายปลูกตำบลละ 1,100 ต้น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งในปี2554 นี้ กำหนดพื้นที่ปลูกไว้ 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิษณุโลก และบริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์

ขณะที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ขณะนี้มีปริมาณฯน้ำในเขื่อนเก็บกักไว้เกือบ 92 % หรือ ประมาณ 880 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสามารถรับน้ำได้อีก 95 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน เฉลี่ยวันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่สามารถระบายออกได้ เพียงวันละ 21 ล้านลูกบาศก์ ยังสามารถกักเก็บน้ำได้อีกจำนวนมาก

 

แสดงความคิดเห็น