พัฒนานิคมพิจิตรสู่อุทยานวิทยาศาสตร์

พัฒนานิคมพิจิตรสู่อุทยานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร และ นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ร่วมลงนามเซ็นสัญญาการใช้พื้นที่สำหรับการใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร เพื่อพัฒนาเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ภายใต้เนื้อที่ประมาณ 137 ไร่ เพื่อรองรับ โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวและสมุนไพร แบ่งเป็น 3 อาคาร ประกอบด้วย โรงงานผลิตต้นแบบ โรงงานสกัด และ Where house สำหรับเก็บวัตถุดิบและสินค้า ศูนย์ประสานงานผู้ประกอบการ แบ่งเป็น อาคารศูนย์พลังงาน อาคารฝึกอบรมแสดงสินค้าและโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ และ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมขุมทรัพย์ทางปัญญา ซึ่งเป็นการถ่ายทอดผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาและวิจัยสู่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ คำปรึกษา ฝึกอบรมและเป็นโรงงานต้นแบบทางนวัตกรรม สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

 

พัฒนานิคมพิจิตรสู่อุทยานวิทยาศาสตร์

 

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สถานประกอบการนำร่อง ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ และประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างที่มีส่วนร่วมในโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้อย่างยั่งยืน

 

แสดงความคิดเห็น