มอบเงินชดเชยนาล่มอ.พรหมพิราม209ล้านบาท

มอบเงินชดเชยนาข้าวอ.พรหมพิรามเสียหาย

วันที่ 28 ก.ย.2554 ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาอำเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก  นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม และมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย(กรณีพิเศษ) ที่พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย และได้รับค่าชดเชยจากรัฐบาล ไร่ละ 2,222 บาท จำนวน 93,558.50 ไร่  เกษตรกร จำนวน 4,364 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 209,185,274 บาท

 

 

อำเภอพรหมพิราม  ได้มีการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบ

อุทกภัยที่พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย พบว่า มีจำนวนพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 447,728.75 ไร่  เกษตรกร จำนวน 23,538 ราย  ได้จ่ายเงินช่วยเหลือ(กรณีพิเศษ)ไปแล้ว 224,161.50 ไร่  จำนวนเกษตรกร 10,988 ราย  เป็นเป็นเงิน 475,630,380 บาท  คงเหลือพื้นที่ที่รอบรับการช่วยเหลือในงวดต่อไป 223,657 ไร่  จำนวนเกษตรกร 12,550 ราย  วงเงิน 544,183,481 บาท  อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามยังไม่ยุติ ยังคงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ท่วมพืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนของราษฎร และคาดว่าจะมีพื้นที่ทางการเกษตรจะเสียหายเพิ่มขึ้น อีกประมาณ 1,000-2,000 ไร่

แสดงความคิดเห็น