เฉลิมขวัญสตรี กับรางวัลพระราชทาน ฝันของคุณภาพ


ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการจับตามองคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย  หลายสถานศึกษาของไทยเรานั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเข้าสู่มาตรฐานสากลให้มากยิ่งขึ้น สิ่งนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันของสถานศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาเรียนในสถานศึกษาของตน แต่นั้นหมายถึงเกณฑ์มาตรฐานที่วัดคุณภาพให้นักเรียนได้มีความรู้เท่าทันกัน

 

รางวัลพระราชทาน

จากมาตรฐานของสถานศึกษาหลายแห่งมุ่งมั่นพัฒนานั้น คือรางวัลสูงสุดคือ รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ในแต่ละปีสถานศึกษาแต่ละแห่งต่างมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ได้รับรางวัลพระราชทานนี้ โดยรางวัลนี้ไม่ยากและง่ายเหมือนที่หลายคนเข้าใจคือ จะต้องผ่านเกมณฑ์และการประเมิน คัดเลือกตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัดจนถึงระดับกลุ่มจังหวัด  ซึ่งเรียกได้ว่าต้องมีคุณภาพเต็มเปี่ยม จึงจะได้รับรางวัลพระราชทานอันเป็นสุดยอดของรางวัล

เฉลิมขวัญสตรี
ฉส.

 

สำหรับปีการศึกษา 2553 นี้ มีสถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง ที่ได้รับโล่รางวัลดังกล่าว เนื่องจากสร้างความความดีงามด้านคุณภาพมายาวนาน จนได้รับรางวัลต่อเนื่อง 3 ครั้งภายใน 10 ปี คือ โรงเรียนพระกุมารเยชูวิทยาขอนแก่น จ.ขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก โรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี และ โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง

โดยเฉพาะโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก ที่ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษามาโดยตลอด จนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานฯ ปีนี้เป็นปีที่ 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 ปี พ.ศ.2523 ปีพ.ศ. 2525 ปีพ.ศ. 2526 ปีพ.ศ. 2537 ปีพ.ศ.2545 ปี พ.ศ.2549 และปี พ.ศ.2553 และ 3 ครั้งสุดท้ายในรอบ 10 ปีทำให้โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ในที่สุด

ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก กล่าวว่า โรงเรียนพระราชทาน ถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า เป็นสิริมงคล และถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของสถานศึกษา เป็นวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ พระราชทานขวัญกำลังใจแก่โรงเรียนที่จัดการศึกษาที่ได้รับมาตรฐานดีเยี่ยม และมีการประกาศเกียรติคุณไปยังสาธารณชนทั่วไป โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก เป็นโรงเรียนที่ได้รับความยอมรับอย่างสูงจากชุมชนตลอดมา และก้าวเดินอย่างมีมาตรฐาน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก  กล่าวเพิ่มอีกว่า สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เริ่มจาก 1.การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน โรงเรียนมีความโดดเด่นในด้านการบริหารและวิชาการ ได้รับโรงเรียนรางวัลพระราชทานมาแล้วถึง 7 ครั้ง ไดรับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศ 6 ครั้ง มีสถิติการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสูงสุดในจังหวัด มีนักเรียนมีความสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันต่างๆ เป็นจำนวนมาก 2.การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายคุณภาพให้สอดคล้องกัน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ “การสร้างระบบคุณภาพงาน พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมคุณภาพ” และ 3 คือการกำหนดแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกัน ตั้งแต่นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายโรงเรียน แผนงานของโรงเรียน โครงการของโรงเรียน และผลลัพธ์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนในที่สุด

 

ฉส.

ถือว่าเป็นรางวัลแห่งมาตรฐานของการศึกษา ที่ได้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งการเรียนการสอน อันที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและเยาวชนสูงสุด ซึ่งหลายโรงเรียนควรมุ่งเน้นและคำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา ที่เยาวชนของชาติ จะได้มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

///

แสดงความคิดเห็น