“เขมชาติ” นั่งประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลก

แสดงความยินดี

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่  5 ตุลาคม  2554  ที่ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลกครั้งแรก  โดยมีนายสมบัติ  เฟื่องปรางค์  ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  นางเปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แสดงยินดี

นายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า การเรียกประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งแรก เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554  และจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 กันยายน  2554  ต่อมา กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ทางด้านจังหวัดพิษณุโลกได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลกครั้งแรกในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป  ซึ่งมีวาระการประชุมคือ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานสภาชั่วคราวนำสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวคำปฏิญาณตน   ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เลือกรองประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เลือกเลขานุการสภา

เขมชาติ นิธิวรรณ

 

ในการประชุมในครั้งนี้ยังไม่มีประธานสภา และรองประธานสภา เลขานุการสภาชั่วคราวจึงเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อาวุโสสูงสุดขึ้นเป็นประธานสภาชั่วคราวก่อน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการประชุมสภาและทำการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาต่อไป  โดยก่อนอื่นได้ทำพิธีปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของท้องถิ่น

สท.สุรินทร์ ชัยวีระไทย

ต่อมาเป็นการเลือกประธานสภา ในที่ประชุมได้เสนอชื่อนายเขมชาติ นิธิวรรณ  เพียงคนเดียว เป็นประธานสภาเทศบาลโดยมีสมาชิกสภารับรอง จากนั้นได้มีการลงนามแต่งตั้งโดยนายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ต่อจากนั้นได้มีการเลือกตั้งรองประธานสภาที่ประชุมเสนอชื่อนางจันทร์ทิพย์  ขุนมธุรส เป็นรองประธานสภา

 

 

 

คณะผู้บริหาร

โดยหลังจากมีการเลือกประธานสภา และรองประธานสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีต่อไป

ประชุมสภา
คณะ สท.

//

ชมภาพวีดีโอ

[media id=94 width=480 height=360]

แสดงความคิดเห็น