ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การประกวด

การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

โครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”

โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(สำนักงาน กปร.)

 

ระดับภูมิภาค

๑.        ผู้เข้าประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา (ช่วงอายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี) จากสถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาค ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาส่งเยาวชนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

๒.       หัวข้อเพลงที่จะขับร้อง

นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศที่เข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จะต้องขับร้องเพลงคนละ ๒ เพลง โดยเลือกเพลงถนัด ๑ เพลง และเพลงบังคับ ๑ เพลง ประกอบด้วย

๑.        เพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน ๑ เพลง ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นผู้เลือกเอง

๒.       เพลงอยู่อย่างพอเพียง

(สามารถดาวน์โหลดทำนองได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th)

คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์สูงไว้ ๖ อันดับ ตามลำดับคะแนนประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล รองชนะเลิศ ๒ รางวัล และรางวัลชมเชย ๓ รางวัล ในแต่ละภูมิภาค ทั้ง ๕ แห่ง สำหรับผู้ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับภาคทั้ง ๕ แห่ง จะได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ต่อไป

๓.       สถานที่จัดกิจกรรม จำนวน ๕ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.                       ณ MCC Hall ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ครั้งที่ ๒ จัดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ครั้งที่ ๓ จัดการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.                       ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ ๔ จัดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่ ๕ จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๔.       หลักเกณฑ์การให้คะแนน

๑.        น้ำเสียง

๒.       อักขระ

๓.       ท่วงท่า ทำนอง

๔.       บุคลิกภาพ

๕.       ความชัดเจนของเนื้อร้อง

๕.       คณะกรรมการ

คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

๑.        นายโสฬส ปุณกะบุตร

๒.       นายสำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด วง Fly)

๓.       คณะกรรมการจากหน่วยงานร่วม

๔.       คณะกรรมการจากพื้นที่โครงการ

๕.       ผู้แทนสื่อมวลชน

๖.       รางวัล ประกอบด้วย

การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับภูมิภาค จำนวน ๕ ครั้ง ผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในแต่ละภูมิภาคจะได้รับรางวัล ดังนี้

×          รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล รับถ้วยนายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมทุนการศึกษา

๒๐,๐๐๐

บาท

×          รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัล รับถ้วยนายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมทุนการศึกษา

๑๕,๐๐๐

บาท

×          รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล รับถ้วยนายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. พร้อมทุนการศึกษา

๑๐,๐๐๐

บาท

๗.       เกณฑ์การรับสมัคร

๑.     สมัครได้ที่สำนักงาน กปร. ๗๘ ทำเนียบรัฐบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เดิม) อาคาร ๑ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒.    ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์สำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งมายัง อีเมลล์ [email protected] หรือโทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๙๑๘๑

๓.     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๖๑๙๓-๒๐๐ ต่อ ๑๕๕, ๑๕๗ และโทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๐๘๑๒ ๔๗๙๑, ๐๘ ๑๑๗๑ ๓๙๙๑

ระดับประเทศ

๑.     ผู้เข้าประกวด

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศจากการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับภูมิภาค ทั้ง ๕ ครั้ง

๒.       หัวข้อเพลงที่จะขับร้อง

นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ที่เข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จะต้องขับร้องเพลงคนละ ๓ เพลง โดยเลือกเพลงถนัด ๑ เพลง และเพลงบังคับ ๒ เพลง ประกอบด้วย

๑.        เพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน ๑ เพลง ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นผู้เลือกเอง

๒.       เพลงอยู่อย่างพอเพียง

๓.       เพลงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th)

๓.       สถานที่จัดกิจกรรม

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๔.       หลักเกณฑ์การให้คะแนน

๑.      น้ำเสียง

๒.       อักขระ

๓.       ท่วงท่า ทำนอง

๔.       บุคลิกภาพ

๕.       ความชัดเจนของเนื้อร้อง

๖.       คณะกรรมการ

คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

๑.      นายโสฬส ปุณกะบุตร

๒.       นายสำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด วง Fly)

๓.       คณะกรรมการจากหน่วยงานร่วม

๔.       ศิลปินรับเชิญ

๕.       ผู้แทนสื่อมวลชน

๘.       รางวัล

การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประเทศ มีรางวัล ดังนี้

×          รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล รับถ้วยพระราชทาน               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                            พร้อมทุนการศึกษา

๕๐,๐๐๐

บาท

×          รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัล รับถ้วยนายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมทุนการศึกษา

๒๐,๐๐๐

บาท

๙.       เกณฑ์การรับสมัคร

๑.      สมัครได้ที่สำนักงาน กปร. ๗๘ ทำเนียบรัฐบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เดิม) อาคาร ๑ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒.    ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์สำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งมายัง อีเมลล์ [email protected] หรือโทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๙๑๘๑

๓.     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๖๑๙๓-๒๐๐ ต่อ ๑๕๕, ๑๕๗ และโทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๐๘๑๒ ๔๗๙๑, ๐๘ ๑๑๗๑ ๓๙๙๑

หมายเหตุ/ข้อเสนอพิเศษ :       ผู้ชนะเลิศระดับประเทศในการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์จะได้รับการอัดเสียงบทเพลงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ต่อไป

 

 

แสดงความคิดเห็น