ประเมินน้ำท่วมพิษณุโลกเสียหาย4,844ล้านบ.

วันที่ 17 พ.ย.2554  ที่ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายกุลิศ  สมบัติศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  และผู้แทนธนาคารโลก  ประชุมร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามและประเมินความเสียหายจากอุทกภัย และจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการของธนาคารโลก ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยเพื่อประเมินความเสียหายและข้อเสนอแนะการจัดทำแผนการฟื้นฟูจากอุทกภัยในทุกสาขาระดับมหภาคและระดับครัวเรือนในระยะสั้น และระยะยาว พร้อมจะเสนอมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลและประเมินความเสียหายใน 4 ด้าน คือ ด้านที่อยู่อาศัย  ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณสุข และด้านการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ

จากข้อมูลการประเมินความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยของจังหวัดพิษณุโลก  ในปี 2554  พบว่ามีพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 อำเภอ 92 ตำบล 862 หมู่บ้าน  มีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ 56,442 ครัวเรือน จำนวน 122,577 คน มีการอพยพ จำนวน 197 ครัวเรือน สภาพปัจจุบันยังมีพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่ใน 4 อำเภอ 15 ตำบล 73 หมู่บ้าน  มีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย 23 ราย  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  รวมเป็นเงิน 3,106,777,000 บาท  ผลกระทบภาคเกษตร ด้านพืชผลการเกษตร เช่น ข้าว พืชไร่ พืชสวนและอื่นๆ รวมพื้นที่ 681,211.75 ไร่ เป็นเงิน 1,604,733,313 บาท ด้านประมง รวมเป็นเงิน 11,201,115 บาท ด้านปศุสัตว์ รวมเป็นเงิน 4,795,965 บาท ผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน แรงงาน คิดเป็นมูลค่า 4,747,300 บาท  การท่องเที่ยว มูลค่า 5,330,600 บาท เศรษฐกิจ/SMEs/OTOP มูลค่า 14,123,680 บาท  อื่นๆ มูลค่า 33,400 บาท รวมเป็น 24,234,980 บาท  ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต รวมมูลค่าความเสียหาย 92,330,000 บาท  รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 4,844,072,373.00 บาท

 

แสดงความคิดเห็น