จัดงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งประจำปี 2555

ปีใหม่ม้ง
ปีใหม่ม้ง

นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเครือข่ายชุมชนม้งพิษณุโลก จัดโครงการประเพณีปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ประจำปี 2555 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2555เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชนเผ่าม้ง ส่งเสริม รักษาวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน ปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่ารู้จักรักและหวงแหนประเพณีของตนเอง ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการให้กับประชาชนในท้องถิ่น การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอและจังหวัดให้แพร่หลาย

ปีใหม่ม้ง
ปีใหม่ม้ง
ปีใหม่ม้ง
ปีใหม่ม้ง
ปีใหม่ม้ง
ปีใหม่ม้ง
ปีใหม่ม้ง
ปีใหม่ม้ง

โดยมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การโยนลูกช่วงตามประเพณี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตีลูกข่าง การแข่งขันเก็บก้อนหิน วิ่งเปี้ยว การแข่งขันชักกะเย่อ เป้น้ำ และการแข่งขันยิงหน้าไม้ การแสดงเต้นรำของเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน การประกวดเดินโชว์เสื้อผ้าม้ง การร้องเพลง และการแสดงละครบนเวทีโดยมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งใน อ.นครไทย รวมทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยทรายเหนือ บ้านร่องกล้า บ้านน้ำไซ บ้านห้วยน้ำไซ และบ้านน้ำแจงพัฒนา เข้าร่วมงานเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีของชุมชนให้คงอยู่และมีการสืบทอด ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ภายในงานมีหนุ่มสาวชาวม้งมาร่วมพิธีและสนุกสนานกับกิจกรรมกันจำนวนมาก

////

ชมภาพวีดีโอ

[media id=189 width=480 height=360]

แสดงความคิดเห็น