ฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด

วันที่ 26 มกราคม 2555  ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5  นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อรับทราบและติดตามการดำเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลรวมถึงเสียงสะท้อนจากเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่มีต่อแนวทางและมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาล

หลังจากนั้น  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “โครงการรณรงค์ฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลดปี 2554” ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) อำเภอเมือง  จ.พิษณุโลก โครงการดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ในการพัฒนาเกษตรกรให้เสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดมาตรการที่จะเยียวยาพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยให้สามารถพลิกฟื้นที่ดินทำกินทางการเกษตรให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อให้สามารถเริมต้นการผลิตได้อย่างรวดเร็วและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยทุกสาขาอาชีพทุกราย  ได้รับการเยียวยา มีพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว ภายหลังเปิดงานแล้ว  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ได้เข้าเยี่ยมชมบูธการส่งเสริมและพัฒนาอาขีพ  พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจกับเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ด้วย

 

แสดงความคิดเห็น