จับตร.พิษณุโลกตรวจฉี่หาสารเสพติด

วันที่ 26 มกราคม 2555 ที่บริเวณกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พล.ต.ต.ธรรมนูญ  เพชรบุรีกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการตำรวจสีขาว  เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เอาชนะยาเสพติด   โดย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นบุคคลแรกที่นำปัสสาวะมาตรวจหาสารเสพติด เพื่อเป็นแบบอย่างให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชา  ก่อนดำเนินการนำเจ้าหน้าที่ตำรวจ  1,704  นาย จาก 18 สถานี ในพื้นที่  9  อำเภอของจังวัดพิษณุโลกตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  ซึ่งการตรวจหาสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการเป็นแบบอย่างให้ประชาชน ให้ประชาชนยอมรับการทำงานของตำรวจ เนื่องจากตำรวจเป็นผู้ทำหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติด และเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และต้องการสนองแนวพระราชดำริเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด รองรับคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แห่งชาติ ที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2554 เรื่องโครงการ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด

พล.ต.ต.ธรรมนูญ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตำรวจจังหวัดพิษณุโลก เรามีการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ไม่ได้ตรวจสอบทั้งหมด และผลการตรวจสอบที่ผ่านไม่พบว่ามีเจ้าน้าที่ตำรวจมีสารเสพติดแต่อย่างใด แต่ครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 พิษณุโลก สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจหาสารเสพติดกับตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ทุกนายตั้งแต่ระดับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลงไปถึงชั้นตำรวจระดับประทวน และผู้ทำงานในโรงพักทุกแห่งต้องตรวจหาสารเสพติดด้วย   หลังจากผลการตรวจสอบแล้วพบว่าตำรวจรายใดมีปัสสาวะสีม่วง จะลงโทษทางวินัย  และให้ออกจากราชการ 

 

แสดงความคิดเห็น