ประกาศเจตนารมณ์แก้ไขยาเสพติด

ที่ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก    นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กับ นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 28 หน่วยงาน  เป็นการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่เร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคม และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ ซึ่งได้มีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เข้าร่วมประชุมและลงนามกับปลัดกระทรงมหาดไทย ในบันทึกข้อตกลง(MOU) ประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในวันที่ 18 มกราคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่

การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีเป้าหมายดำเนินงานในห้วง 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 2555) ประกอบด้วย 3 แผนหลัก คือ แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด เช่น  มีเป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปรากฏข่าวสารได้รับการแก้ไข 845 หมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทันแม่ของแผ่นดิน 126 หมู่บ้าน/ชุมชน   แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด เช่น มีเป้าหมายบำบัดผู้เสพ/ผู้ติด 3,481 คน  และแผนการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฏหมาย เช่น มีเป้าหมายการจับกุมผู้ค้า 637 คน  เป็นต้น

 

แสดงความคิดเห็น