ดาบตำรวจเฮได้เลื่อนเป็นสัญญาบัตรติด ร.ต.ต.

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 55 พล.ต.ต.ธรรมนูญ เพชรบุรีกุล ผบก.จว.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปี ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. โดยมีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 384 นาย ที่อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  การอบรมหลักสูตรมีขึ้น ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 55  โดยมีวิทยากรจากหลากหลายสาขามาให้ความรู้ แก่ตำรวจที่เข้ารับการอบร

ทั้งนี้ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้กองบัญชาการศึกษาจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงร้อยตำรวจเอก ทั้งในด้านป้องกันและปราบปราม กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน รวมทั้งกลุ่มงานเทคนิค เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและกระบวนทัศน์ ในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมเป็นข้าราชการตำรวจเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นข้าราชการตำรวจที่มีเบญจคุณ อันได้แก่ คุณลักษณ์ที่ดี คุณภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

พล.ต.ต.ธรรมนูญ กล่าวว่า เป็นนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการที่จะตอบแทนข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติงานมายาวนาน อย่างน้อยๆ 30 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรต่อไป

แสดงความคิดเห็น