เตรียมนศ.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ส่วนอินโดจีน ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการประชุม วิชาการสู่สังคม  ในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย กุญแจสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนผู้ที่สนใจ เตรียมปรับความพร้อม ปรับพื้นฐานในด้านต่าง ไม่ว่าจะเป็นภาษา การค้า การลงทุน และความรู้ในประชาคมอาเซียน ซึ่งมีกำหนดเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2558นี้  นอกจากนี้ยังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้  ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเรียนรู้ที่เกิดจากงานวิจัย รวมไปถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้มีเวทีการเผยแพร่ ผลงานวิชาการสู่สังคม และเพื่อเป็นการให้บริการวิชาการสู่สังคม และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

สำหรับบรรยากาศในกิจกรรมนั้นก็มีทั้งการบรรยายพิเศษ เรื่องประชาคมอาเซียน จากนายสมเกียรติ  ตรีรัตนพันธ์ รองอธิการบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ในระดับอุดมศึกษาให้ตรงกับประเทศอื่นๆในอาเซียน ในปีการศึกษา 2557 นั้นถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูก เพราะจะทำให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับตลาดแรงงานที่เปิดรับตำแหน่งงานพร้อมกับชาติอื่นๆ เพราะเมื่อเข้าถึงประชาคมอาเซียนการเคลื่อนย้ายแรงงานก็จะเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้น ด้านความพร้อมเรื่องการศึกษานั้นหลายๆมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดตัวสถาบันที่ทำหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มากขึ้น โดยหากย้อนไปเมื่อ 5 ปีก่อนจะเห็นเพียงหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น สาขาวิชาที่น่าจะมีโอกาสในอนาคตสำหรับตลาดแรงงานก็คือ ด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง เนื่องจากประเทศไทยได้เปรียบในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) สาขาการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่สามารถสื่อสารได้ 3 ภาษาจะได้เปรียบ รวมไปถึงสาขานิติศาสตร์กฏหมายแพ่งและกฏหมายระหว่างประเทศเพราะเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การทำธุรกรรมต่างๆจำต้องเข้าใจกฏระเบียบของแต่ละประเทศ  และต่อไปนี้จะเริ่มหมดยุคของการศึกษาแบบสองภาษาแล้ว และภายในปี 2020 การศึกษาแบบ 3 ภาษา (ภาษาประจำชาติ,ภาษาอังกฤษ และ ภาษาทางเลือก เช่น ภาษาจีน หรือ ภาษาอาเซียน) จะเข้ามาแทนที่                นอกจากนี้ก็มีการออกบู๊ทให้ความรู้จากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น