รับสมัครครู 17 อัตรา

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู จำนวน 17 อัตรา ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  5  อัตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา (ฟิสิกส์ 2 อัตรา เคมี 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน  3 อัตรา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้สมัครต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ตรงสาขาวิชาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ สาขาภาษาไทย สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา และสาขาภาษาอังกฤษ

โอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5537-8306-11 ในวันและเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น