มหาดไทยเดินหน้าบำบัดทุกข์บำรุงสุข

วันที่ 18 เมษายน 2555 ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area Based Colaborative Research) ภาคเหนือ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC หรือแนวคิดการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่มาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการแก้ไขปัญหาในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถลดหนี้หรือปลดหนี้ได้โดยใช้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และนำเอาบัญชีครัวเรือนมาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสาเหตุแห่งปัญหาเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นอีกงานหนึ่งที่มีลักษณะการปิดทองหลังพระ เนื่องจากไม่มีงบประมาณมหาศาลมาสนับสนุนแต่ว่าผู้ทำงานจะต้องใช้ความทุ่มเทอย่างจริงจังในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จึงจะเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและทีมงานที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

กระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายในการใช้การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในรูปแบบกา
ดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ใน 76 จังหวัด ซึ่งจะต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบงานทุกจังหวัด โดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จากนั้นจะมีการจัดประชุมจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางให้เสร็จสิ้นภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้

แสดงความคิดเห็น