อบรมพัฒนามัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1

 เช้าวันที่ 19 มิ.ย.55  ที่ห้องวรญาดา โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชัยโรจน์   มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนามัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ประจำปี 2555 ซึ่งการอบรมโครงการดังกล่าวสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 – วันที่ 22มิถุนายน 2555 นี้ โดยมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก อาทิเช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระ วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 90 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดพิษณุโลกในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงประวัติและความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่างๆในท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างถูกต้อง สร้างความมีวินัย จรรยาบรรณและศิลธรรมให้กับมัคคุเทศก์ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้กับผู้นำการท่องเที่ยว และที่สำคัญเป็นการผลิตผู้นำการท่องเที่ยวสมัครเล่นให้พัฒนาไปสู่การเป็นมัคคุเทสก์มืออาชีพ รองการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น