กอดแม่วันแม่แห่งชาติ

นางบุษบา  ศักรางกูล ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้กำหนดจัดโครงการวันพบญาติใกล้ชิด ตามโครงการกอดแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของทัณฑสถานฯ ซึ่งเป็นลูกอยู่ในฐานะถูกจองจำไร้อิสรภาพได้มีโอกาสกอดแม่ และได้พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง และเพื่อลูกจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ เป็นการสร้างความสุขให้ทั้งแม่และลูก เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ต้องขังที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี เข้ากับสังคมทั่วไปได้ภายหลังพ้นโทษ

 

 

สำหรับวิธีการเยี่ยมและหลักเกณฑ์การเยี่ยมและคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยมมีดังนี้

นางบุษบา ศักรางกูล ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

–                   เป็นนักโทษเด็ดขาดทั้งหมด

–                   เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดทั้งหมด

–                   ไม่เป็นผู้ต้องขังหรือผู้ต้องกักขังที่กระทำผิดวินัยซึ่งถูกลงโทษตัดการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อ

–                   เป็นนักโทษเด็ดขาดและผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีสิทธิได้รับการเยี่ยม 1 ครั้ง ตลอดงาน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการเข้าเยี่ยม

–                   เป็นมารดาผู้ให้กำเนิดผู้ต้องขังหรือผู้ต้องกักขัง

–                   กรณีผู้เข้าเยี่ยมเป็นผู้ชราภาพหรือมีสุขภาพไม่แข็งแรงมีความจำเป็นต้องมีคนช่วยเหลือ จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ช่วยเหลือเข้าเยี่ยมด้วยได้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการส่วนปกครองฯ

–                   ผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง จะต้องแต่งกายสุภาพทั้งชายและหญิง ห้ามใส่กางเกงขาสั้น โดยทัณฑสถานฯจัดเตรียมบัตรแสดงตัวผู้เข้าเยี่ยมให้ติดไว้ที่อกเสื้อข้างขวาทุกคน และจะต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานทัณฑสถานฯตรวจค้นร่างกายตลอดจนสิ่งของต่างๆได้ตามระเบียบ และบรรดาสิ่งของต้องห้าม ซึ่งทัณฑสถานฯได้ปิดประกาศให้ทราบแล้ว ห้ามมิให้ญาตินำติดตัวหรือซุกซ่อนเข้าไปในทัณฑสถานฯโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกจับกุมและส่งตัวดำเนินคดีตามกฏหมาย ซึ่งมีโทษจำคุก

–                   วันและเวลาเยี่ยม

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจะเปิดให้จองวันเยี่ยมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฏาคม 2555 ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถจองวันเยี่ยมทางโทรศัพท์ได้ทางหมายเลข 055 – 312807 – 8 ต่อ 25 และจะทำการเปิดเยี่ยมในระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2555 วันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง ดังนี้

รอบเช้า       เวลา 09.00 – 11.00 น.

รอบบ่าย      เวลา 13.00 – 15.00 น.

โดยห้ามนำสิ่งของ หรืออาหาร หรืออื่นๆเข้าเยี่ยม ซึ่งทัณฑสถานฯได้จัดอาหารและเครื่องดื่มไว้จำหน่ายให้แก่ญาติภายในทัณฑสถานฯแล้ว หากผู้ต้องขังหรือผู้ต้องกักขังคนใดที่ได้รับการเยี่ยมญาติใกล้ชิดแล้วในวันนั้นๆจะไม่อนุญาตให้ออกเยี่ยมตามวันเยี่ยมปกติอีก

ดังนั้นทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติของผู้ต้องขังที่ต้องการเข้าร่วมโครงการวันพบญาติใกล้ชิด ตามโครงการกอดแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป หากญาติผู้ต้องขังอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายปกครองและรักษาการณ์ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก –  หล่มสัก จังหวัดพิษณุโลก หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 055 – 312807 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ

 

แสดงความคิดเห็น