อบรมอาสาปชส.ประจำหมู่บ้าน

บ่ายวันที่ 8 ส.ค.2555  ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกได้จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรือ อปม. โดยมีนายนริศ  ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดอบรม อปม. ในครั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้จัดการอบรมขึ้น เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 8 และ9 สิงหาคม 2555

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆไปสู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวาง แพร่หลาย ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มีเครือข่ายบุคคลในการติดต่อสื่อสารในระดับพื้นที่ ดังนั้นเพื่อสนองตอบนโยบายดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์จึงได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จัดอบรม อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อปม. ขึ้นจังหวัดละ 50 คน โดยมีรูปแบบ แนวทาง วิธีการเดียวกัน เน้นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

นอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ยังได้จัดสรรช่วงเวลาออกอากาศให้ อปม. จัดรายการวิทยุหรือส่งข่าวให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในจังหวัดอีกด้วย โดยหากจังหวัดใดยังไม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ก็ให้ส่งข่าวไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเผยแพ่รข่าวให้ต่อไป สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และมีการถ่ายทอดเสียงการอบรมผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกเพื่อไปให้ประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น