โครงการ อส.ทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เปิดอบรม

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ที่ ห้องประชุมบึงราชนก นายสุรินทร์  ฐิติปุญญา นายก อบจ.พิษณุโลกเป็นประธานในการเปิดโครงการอาสาสมัครทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก(อส.ทล.อบจ.พล.) โดยมีนายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัด อบจ.พิษณุโลกกล่าวรายงานในการจัดอบรมขึ้น

ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบภารกิจทางหลวงชนบทตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ในการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว นี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในลักษณะของอาสาสมัครทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก(อส.ทล.อบจ.พล.) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก กรมทางหลวงชนบท และประชาชนในชนบทที่ได้รับการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ เป็นการสนับสนุน กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในชนบทเกิดความรู้สึกรักและหวงแหน ในสาธารณสมบัติของชาติ ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียง ผู้ใช้ทางมาเป็น ผู้มีส่วนร่วม ดูแลรักษาในฐานะ เจ้าของเส้นทางให้ เกิดผลดีในภาพโดยรวมของจังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการอาสาสมัครทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก(อส.ทล.อบจ.พล.) ภายในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 54 คน โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้บรรยายและฝึกภาคปฏิบัติดังกล่าว

//////

ขอขอบคุณ ภาพข่าว-ปชส. อบจ.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น