บางระกำผุดสระว่ายน้ำมาตรฐาน สร้างทักษะให้เด็กชนบท

สร้างสระน้ำสอนทักษะชีวิต ช่วงน้ำหลาก

วันนี้( 24 ส.ค.)ที่โรงเรียนวัดบ้านดง อำเภอบางระกำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล (หรือโรงเรียนดีศรีตำบล ในปัจจุบัน)  ที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553  ที่ผ่านมา โดยคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 182 โรงจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ   รูปแบบการพัฒนา เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง  มีความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา และศิลปะ โรงเรียนมีความพร้อมด้านกายภาพ ทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนที่เหมือนกัน คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ขั้นมาตรฐาน มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนตามจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น เป็นโรงเรียน “ทำมาหากิน” ที่เน้นการพัฒนาพื้นฐาน ด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน และ เป็น “โรงเรียนชุมชน” ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการชุมชนอย่างเข้มแข็ง

สร้างสระน้ำสอนทักษะชีวิต ช่วงน้ำหลาก
สร้างสระน้ำสอนทักษะชีวิต ช่วงน้ำหลาก

นายพงษ์จิตร เฟื่องจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง เล่าให้ฟังว่า โรงเรียนได้รับงบประมาณ 18,338,450 บาท เพื่อดำเนินการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ก่อนสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และซ่อมแซมฯ และจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  ขณะนี้ สระว่ายน้ำ ที่มีหนึ่งเดียวในอำเภอบางระกำ เป็นสระมาตรฐานขนาด 25 เมตร 6 ลู่  ได้เปิดให้บริการแล้ว    เป็นความหวังความฝันของนักเรียนในชนบท ที่จะได้สร้างฝึกทักษะชีวิตแก่ตัวเอง โดยเฉพาะการว่ายน้ำ เพื่อป้องกันการจมน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง เข้ามาช่วยเหลือด้านบุคลากร อัตราจ้างในการสอนนักเรียนและเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดสระน้ำ  ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากการสมัครสมาชิกจากบุคคลภายนอกและนักเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของโรงเรียนติดกับอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีนักเรียนมาใช้บริการในช่วงเสาร์อาทิตย์จำนวนมาก  สำหรับนักเรียนทุกคนของโรงเรียน มีชั่วโมงในการใช้สระว่ายน้ำแห่งนี้ทุกชั้นเรียน   และทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านด้วย

สร้างสระน้ำสอนทักษะชีวิต ช่วงน้ำหลาก
สร้างสระน้ำสอนทักษะชีวิต ช่วงน้ำหลาก

/////

แสดงความคิดเห็น