เปิดศูนย์ ICT เทศบาล 1 กย.55

เทศบาลนครพิษณุโลกจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  ภาษาอาเซียน ตามความต้องการและความถนัดของประชาชนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมกัน ด้วยการศึกษา เรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต  เพื่อเตรียมพร้อมกับการแข่งขันทางด้านการศึกษารูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “การศึกษาไร้พรมแดน” พัฒนาประชาชนสำหรับการเปิดประตูอาเซียนในปี  2558  เป็นการพัฒนาประชาชนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในประชาคมอาเซียน สร้างความเข็มแข็งให้กับประชาชนในการพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติ นอกจากนี้เทศบาลฯ ได้กำหนดพื้นที่สำหรับสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีกิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วยให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการบริการด้าน IT อย่างครบวงจร

     

ศูนย์ ICT  เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นอาคาร 5 ชั้น ตั้งอยู่บนลานเศรษฐกิจชุมชน มีอาคารใกล้เคียงได้แก่ หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงเรียนสิ่นหมิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราข    ในวันที่ 1 กันยายน 2555 นี้จะเปิดให้บริการประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าไปเรียนรู้

ภายในมีการบริการต่าง ๆ ดังนี้

ชั้นที่ 1   

 1. บริการติดต่อสอบถามการใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ ข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ
 2. บริการการจัดการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมใหม่ ๆ
 3. บริการพื้นที่สำหรับพักผ่อน นันทนาการสำหรับผู้ใช้บริการ
 4. บริการด้านการเงินการธนาคาร
 5. บริการด้านการชำระค่าบริการต่าง ๆ
 6. บริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อความรู้ต่าง ๆ
 7. บริการด้านการจำหน่ายอาหาร – เครื่องดื่ม
 8. บริการด้านสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์

ชั้นที่  2    

 1. บริการด้านอินเตอร์เน็ตและเกมสร้างทักษะการเรียนรู้
 2. บริการด้านการสร้างทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
 3. บริการด้านการเรียนรู้การสร้างเทคนิคอินนิเมชั่น ภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร์
 4. บริการด้านพัฒนาทักษะเรียนรู้ทางเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร
 5. บริการด้านสืบค้นสารสนเทศด้านเทคโนโลยี ห้องสมุดIT  ห้อง E – Learning
 6. บริการมุมพักผ่อน  และนันทนาการสำหรับผู้ใช้บริการ

ชั้นที่ 

 1.   บริการห้องเรียนปฏิบัติการด้านวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ติวเตอร์
 2.   บริการห้องประชุมสัมมนาทางวิชาการ
 3.   บริการห้องอบรมพัฒนาทักษะภาษา

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศของการเรียนรู้ ICT รูปแบบใหม่ที่ผู้บริหารเทศบาลมีความตั้งใจเพื่อเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีพื้นที่ของการเรียนรู้แห่งใหม่ ใกล้กับหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก แหล่งความรู้แห่งใหม่ใกล้บ้านคุณ  “พิษณุโลกสวยงาม ประชาชนมีความสุข” จะมีสุขได้จะต้องมีความรู้และเท่าทันโลกด้วย  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.055-225076-77 . บริการอินเตอร์เน็ต E –book E –Learning
๒. บริการฝึกอบรมภาษา คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่
๓. บริการห้องประชุม สัมมนา
๔. บริการห้องคาราโอเกะ
๕. บริการการศึกษาทางด้านการส่งเสริมและเรียนรู้ทางเทคโนโลยี และการสื่อสารร่วมกับองค์กรหน่วยงาน ต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังมีบริการต่าง ๆ ภายใน เช่น ร้าน อาหาร ร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ร้านหนังสือ ร้านจำหน่ายสินค้าIT ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง กราฟฟิคดีไซน์ Ture shop และ Coffee conner
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าไปสัมผัสบรรยากาศของการเรียนรุ้สมัยใหม่ ที่ผุ้บริหารเทศบาลมีความตั้งใจเพื่อ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลได้มีพื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ใกล้กับหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก ” พิษณุโลกสวยงาม ประชาชนมีความสุข ” จะมีสุขได้ต้องมีความรู้และเท่าทันโลกจ้า

แสดงความคิดเห็น