ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

ที่บริเวณลำคลองสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังได้ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พี่น้องประชาชนจำนวน 15 หมู่บ้าน คณะครูและนักเรียนจาก 5 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านซำรัง โรงเรียนบ้านชมพู โรงเรียนบ้านรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านปลวกง่าม และโรงเรียนบ้านน้ำปาด ของตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และต้นไคร้นุ่น ลงบนพื้นที่คันคลองสาธารณะ คลองตระไกล้

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  12 สิงหาคม 2555 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555   ตลอดจนเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ ที่ทรงมีแนวพระราชดำริในการที่จะอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์น้ำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายโครงการ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายลงไปมาก เมื่อถึงฤดูฝนทำให้หน้าดินที่ไม่มีต้นไม้ ไม่สามารถอุ้มน้ำ และชะลอการไหลของน้ำได้ ซึ่งการปลูกหญ้าแฝกจะสามารถช่วยบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวได้

 

 

แสดงความคิดเห็น