ผลเลือกตั้งนายกอบต.

รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้งนายกอบต.26 แห่ง เลือกตั้งสมาชิกอบต.40 แห่ง ในหลายอำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก ลงคะแนนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 พิษณุโลกฮอตนิวส์ รายงานเฉพาะผลการเลือกตั้งนายกอบต. โดยแสดงเฉพาะผู้ที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง หลายแห่ง นายกหน้าเดิมสามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้ ขณะที่หลายแห่ง ประชาชนเลือกผู้สมัครหน้าใหม่เข้ามา

อำเภอเมือง 1.อบต.ดอนทอง นายศิริชัย  รอดเทศ 2.อบต.ท่าโพธิ์ นายธวัช  สิงหเดช 3.อบต.บ้านป่า นางสุพรทิพย์  พันธุ์เพชร 4.อบต.ปากโทก นายชินนะ  คชนิล 5.อบต.มะขามสูง นายนิโรจน์  แจ้งแก้ว 6.อบต.ไผ่ขอดอน นายประเชิญ  สุขเกษม 7.อบตวัดจันทร์ นายปรีดา  ภู่ศรี 8.อบตวัดพริก นายจรัล  ห้วยนุ้ย

 

อำเภอพรหมพิราม 1.อบต.พรหมพิราม นายประดับ  กลิ่นขำ 2.อบต.มะตูม นายทองย้อย  ตรงต่อกิจ 3.อบต.ศรีภิรมย์ นายทรงธรรม  เกิดคุณธรรม 4.อบต.หนองแขม นายอิสรา  แก้วดิษฐ์ 5.อบต.ท่าช้าง นายวิก  จันทร์สอน  6.อบต.วังวน นายไสว  เนื้อสีจันทร์

 

อำเภอชาติตระการ 1.อบต.บ้านดง นายรู้  จันทะคุณ 2.อบต.สวนเมี่ยง นายมงคลศักดิ์  สิงหรักษ์

 

อำเภอวังทอง 1.อบต.แม่ระกา นางจิรฐา  พลสว่าง 2.อบต.หนองพระ นายหมง  จีนบางช้าง 3.อบต.วังพิกุล นายนกหวีด  เฟื่องอาวรณ์ 4.อบต.ดินทอง นายเนตร  สังข์เมือง 5.อบต.ไชยนาม นายธนาศักดิ์  ทองไหลมา

 

อำเภอเนินมะปราง อบต.วังยาง นายปัญญา  คำหล่อ

 

อำเภอบางระกำ 1.อบต.วังอิทก นายเกษม  คำโสภา 2.อบต.ท่านางงาม นายเอนก  นอบเผือก

3.อบต.นิคมพัฒนา นายสมบัติ  จิตพินิจ  4.อบต.บ่อทอง นางพเยาว์  จ้อยทอง

 

 

 

ขอบคุณภาพผลคะแนนจากงานประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก

 

แสดงความคิดเห็น