อบรมภาษาอังกฤษให้หมอนวดแผนไทย

zz (3) เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ม.ค. 2556 ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก  วิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จ.พิษณุโลก ได้จัดวิทยากรมาทำการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ ให้กับพนักงานนวดแผนไทยในหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการนวดแผนไทย จำนวน 18 ชั่วโมง  ในโอกาสนี้พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ได้ให้พระภิกษุ และสามเณร ภายในวัดเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวด้วย

z (2)

สำหรับวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ เนื่องด้วย งานนวดแผนไทย เป็นงานที่ชาวต่างชาติชื่นชอบ มาใช้บริการอยู่เสมอ แต่พนักงานนวดแผนไทย ก็จะประสบปัญหา ไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ บางครั้งเสียโอกาสในการมีรายได้ จึงได้รวมกลุ่มกันขอวิทยากรไปยังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 เพื่ออบรมการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมต่อไป
เช่นเดียวกับทางวัดราชบูรณะ ที่เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งการเดินทางสะดวกสบาย ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ มาเที่ยวชมโบราณสถานภายในวัดอยู่เสมอ ๆ แต่ติดปัญหาที่ทางวัดไม่มีผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษา มาสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้เข้าใจความเป็นมาของวัด โบราณสถาน และโบราณวัตถุที่สำคัญ ดังนั้นเมื่อมีวิทยากร มาจัดการอบรมด้านภาษาอังกฤษ จึงได้จัดให้พระภิกษุ สามเณร มาอบรมในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจสำคัญ ในการพัฒนาคน เตรียมความพร้อม เพื่อจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดอบรมพัฒนาฝีมือ ให้แรงงานมีความรู้ ทักษะฝีมือ และคุณสมบัติในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพสูงขึ้น มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษากับนานาประเทศได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น