ทต.หัวรอทำประชาคมหมู่บ้าน

DSC00363เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นายนพคุณ  แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ นำทีมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงานเทศบาลตำบลหัวรอลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านบาพยอม  ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก  จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  โดยมีชาวบ้านหมู่ 1 กว่า 100 คน เข้าร่วมประชาคมDSC00348

               ทั้งนี้ในเวทีการประชาคม ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวรอได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึง        กฎระเบียบข้อบังคับที่ทางเทศบาลตำบลหัวรอ    ได้ออกเป็นเทศบัญญัติบังคับใช้ อาทิ กฎระเบียบว่าด้วยการถมที่ดินในเขตเทศบาลที่จะต้องมีการแจ้งอนุญาตกับทางสำนักงานเทศบาลตำบลหัวรอก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้  ตลอดจน การขออนุญาตวิ่งรถบรรทุกดิน การขออนุญาตใช้เสียงและ การจดทะเบียนพาณิชย์    โดยประชาชนสามารถเดินทางมาขออนุญาตได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวรอ ส่วนความต้องการของชาวบ้านหมู่ที่ 1 นั้น ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้าน  นอกจากนี้ในการทำประชาคม ยังมีการสนับสนุนให้เทศบาลตำบลหัวรอจัดตั้งงานทะเบียนและบัตรขึ้น  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้าไปในอำเภอ  ซึ่งในเรื่องดังกล่าวทางเทศบาลตำบลหัวรอกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานDSC00368

          ด้านนายนพคุณ  แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ กล่าวว่า เพื่อจัดทำและทบทวนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชนได้ทราบ  ตลอดจนรับทราบปัญหา  ความต้องการของประชาชน   เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาตำบลหัวรอให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  และเพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปี พ.ศ.2548   ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี  และจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี   โดยให้ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11   ปี พ.ศ.2555  –  2559  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

พิษณุโลก  ทั้งในด้านเนื้อหา  สาระ กระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการที่

กำหนดไว้   เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลหัวรอจึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  คือ ปี พ.ศ.2557  ถึง 2559   ขึ้นDSC00333

โดยเทศบาลตำบลหัวรอจะทำการประชาคมหมู่บ้านระยะเวลา 12 วัน  ระหว่างวันที่ 28 มกราคม    ถึง 8  กุมภาพันธ์นี้  ซึ่งหลังจากการประคมหมู่บ้าน ทางเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลหัวรอได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งอันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี ชีวิตมีความสุข

แสดงความคิดเห็น