เชิญชวนประกวดบทความสู้ภัยคอร์รัปชัน

20130130_101805นายพิเศษ  นาคะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. มีวัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการรวมพลังเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้มีการประกวดบทความเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 หัวข้อ “รวมพลังข้าราชการไทยสู้ภัยคอร์รัปชัน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้ส่งบทความเข้าประกวด ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. บทความที่ส่งเข้าประกวดมีความยาว 2-3 หน้ากระดาษพิมพ์ A4 ใช้ตัวพิมพ์ดีดหรือตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ ขนาด 16 บทความต้องเป็นของตนเอง และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน

20130130_101811
ตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต คอร์รัปชั่น ติดตั้งไว้ทางขึ้น หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความพร้อมใบสมัครตามแบบฟอร์ม ทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญโดยการตัดสินให้ถือคำตัดสินของคณะอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตหรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยุติ โดยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดหรือทั้งหมดในกรณีที่เห็นว่าไม่มีบทความที่เหมาะสม

 

สำหรับรางวัล มีดังนี้ รางวัลที่ 1 โล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท และเกียรติบัตรรางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

โดยผลการตัดสินการประกวดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบโดยตรง และทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.http://www.nacc.go.th  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้บทความที่ได้รับรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2280-7968 และ 0-2282-8712 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.nacc.go.th

 

แสดงความคิดเห็น