เชิญชวนร่วมใจไม่ขายไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราทุกวันพระ

DSCF0105นายแพทย์บุญเติม  ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากข้อมูลของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2555 พบว่า จังหวัดพิษณุโลกมีประชากรที่สูบบุหรี่ 151,355 คิดเป็นร้อยละ 21.82 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด ส่วนการดื่มสุรานั้นพบว่าจังหวัดพิษณุโลกติดอันดับที่ 6 ของประเทศ สำหรับจังหวัดที่มีความชุกของผู้ที่มีปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงนับว่าเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข เพื่อสร้างกระแสลดการบริโภคบุหรี่และสุราซึ่งเป็นบ่อนทำลายสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลกจึงดำเนินโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้ามาตั้งแต่ปี 2554 มีผลทำให้หน่วยราชการ องค์กร กลุ่มพลังมวลชนให้ความร่วมมือไม่สูบ ไม่ดื่มตามกฎหมายและยังคงสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 4 มีนาคม 2556 นี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดงานชาวพิษณุโลก ร่วมใจ ไม่ขาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ทุกวันพระ ณ หน้าวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวพิษณุโลก ลด ละ จากสุรา บุหรี่ ทุกๆวันพระ ซึ่งตามกฎหมายแล้วห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่อยู่แล้ว คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่การรณรงค์ครั้งนี้ต้องการขยายผลให้ชาวพุทธร่วมใจกันทำกุศลทุกวันพระ เดือนละประมาณ 4 ครั้งเพิ่มความถี่มากขึ้น จะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและใจ โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ จะเป็นประธานการปล่อยแถวรณรงค์จากหน้าวัดใหญ่ โดยมีรถรางรวมอยู่ในขบวนด้วย แบ่งการเดินทางเป็นสองสาย สายที่ 1 มุ่งหน้าไปที่ วัดนางพญา, วัดเจดีย์ยอดทอง,วัดอรัญญิก, วัดธรรมจักร สายที่ 2 ไปที่วัดราชบูรณะ, วัดท่ามะปราง, วัดจันทร์ตะวันออก, วันจันทร์ตะวันตก โดยที่ถึงวัดแต่ละแห่งจะมีเจ้าอาวาส และคณะ ร่วมรับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวพิษณุโลกร่วมกิจกรรมแห่งกุศลดังกล่าวโดยถ้วนหน้ากันเพราะนอกจากจะได้บุญแล้ว สุขภาพร่างกายของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอน และยังจะเป็นการสร้างความสุขให้กับครอบครัวอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น