ตร.ภ.6อบรมครูแดร์ต้านยาเสพติด

01 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ที่ ห้องประชุม โรงแรมลีราวดี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานตำรวจภูธรภาค 6 ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมครูแดร์ ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูแดร์ ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล0402 โดยนายตำรวจเหล่านี้ ต้องเรียนรู้ ข้อมูลเชิงลึกทางวิชาการตามแบบฉบับหนังสือแปลของสหรัฐอเมริกาและต้องเรียนรู้ทักษะ ความเป็นครูแดร์ ที่ถูกต้อง ตามเนื้อหาที่กำหนด จนครบ 10 วันเต็ม โดยมีวิทยากรที่ผ่านการอบรม การเป็นครูแดร์มาแล้ว ถ่ายทอดความรู้ก่อนลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามโรงเรียนต่างๆ อย่างสมบูรณ์ โดยเน้นเด็ก ป.6 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงการถูกชักจูงเป็นหลัก
ครูแดร์ มาจาก อักษรย่อว่า D,A,R,E หรือ โครงการ DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCAION ซึ่งเป็นโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กนักเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่หลายประเทศนำทั่วโลกนำไปใช้ หลังพบว่า เป็นโครงการที่มีรูปแบบและการดำเนินงานที่ชัดเจน ในการแก้ปัญหายาเสพติดและวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็นำมาใช้ในบ้านเราด้วย
ปัจจุบันไทยมีข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นครูแดร์ ทั้งหมด 2,202 คน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังมุ่งเน้นผลิตครูแดร์เพิ่ม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเน้นอำเภอที่มีสภาพปัญหายาเสพติดสูง เพื่อให้ครูแดร์ได้ทำหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดเชิงรุกในโรงเรียนอย่างจริงจัง 

 03

แสดงความคิดเห็น