อบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์

IMG_5731 (Custom)IMG_5707 (Custom) เช้าวันนี้ ( 26 ก.พ.56 ) ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพันธุ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. IMG_5730 (Custom)ซึ่งการฝึกอบรม อป.มช. ในครั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้จัดการอบรมขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง แพร่หลายและที่สำคัญเพื่อให้กรมประชาสัมพันธ์มีเครือข่ายบุคคลในการติดต่อสื่อสารในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้จำนวน ทั้งสิ้น 40 คน IMG_5719 (Custom)โดยมีรูปแบบ แนวทาง วิธีการเดียวกัน เน้นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งในการอบรมที่จังหวัด จะมีการคัดเลือกผู้แทนในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด จากนั้นผู้แทนจะถูกส่งให้ไปอบรม ความรู้เพิ่มเติมในระดับสำนักประชาสัมพันธ์เขตและศึกษาดูงาน ในระดับประเทศที่กรุงเทพฯ ต่อไป นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ยังได้จัดสรรช่วงเวลาออกอากาศให้ อป.มช. จัดรายการวิทยุหรือส่งข่าวให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในจังหวัดอีกด้วย โดยหากจังหวัดใดยังไม่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ก็ให้ส่งข่าวไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เผยแพร่ข่าวให้ต่อไปIMG_5709 (Custom)

 

แสดงความคิดเห็น