เตรียมจัดพิธีบวชแสนรูปทั่วไทยครั้งที่ 7

IMG_6304 (Custom)พระสนิทวงศ์  วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ภาคฤดูร้อน  กล่าวว่า จากตัวเลขทางสถิติที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำรวจ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2552 ระบุว่าในประเทศไทยมีวัดร้างถึง 5,937 วัด ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงสภาวะความน่าเป็นห่วงของสถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน การที่มีวัดร้างเป็นจำนวนมากและไม่มีพุทธบุตรจำพรรษา ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่มีที่พักพิงทางใจ และขาดการหล่อหลอมศีลธรรม เมื่อจิตใจของผู้คนห่างไกลจากศีลธรรมแล้ว ปัญหาต่างๆทางสังคมก็ตามมา            สาเหตุสำคัญอีกประการที่ทำให้วัดต่างๆ ถูกปล่อยให้รกร้าง อันเนื่องมาจากค่านิยมในการบวชของชายไทยยุคปัจจุบันลดน้อยลง ครั้นบวชแล้วไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้ ทำให้ขาดความซาบซึ้งถึงคุณค่าในชีวิตสมณะ ดังนั้นจึงมักจะนิยมบวชกันในช่วงเวลาสั้นๆ ตามประเพณีเท่านั้น

ดังนั้น คณะสงฆ์ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดพระธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีจึงได้จัด “โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 นี้ ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างศาสนาทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยจัดหลักสูตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการให้ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ พุทธประวัติ ธรรมวินัย หลักสัมมาทิฏฐิ พระคุณพ่อแม่ กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ นอกจากนี้ระหว่างการอบรมยังได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระ ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมของแต่ละจังหวัดมาให้ความรู้ระหว่างอบรมอีกด้วย เมื่อถึงช่วงสุดท้ายของโครงการฯจัดให้มีกิจกรรมฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เดินธุดงค์ เพื่อพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง รวมถึงเป็นการปลุกศรัทธาชาวพุทธให้หันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป            ศูนย์ประสานงานโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ภาคฤดูร้อนจึงขอเชิญชายไทยอายุระหว่าง 20-50 ปี มีคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคมกำหนด เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ภาคฤดูร้อน สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-831-1234, 087-7077771-3หรือ www.dmycenter.com

แสดงความคิดเห็น